L’EntrenaMENT és un programa terapèutic d’estimulació i reforç de les capacitats cognitives, funcionals, relacionals i afectives, dirigit a persones amb afectació cognitiva lleu o moderada (deteriorament cognitiu, malalties neurodegeneratives com l’Alzheimer,  la Demència Vascular o d’altres). Es basa en la implantació d’un programa multicomponent d’estimulació global per tal de reforçar les capacitats i mantenir-les el màxim de temps possible.

L’EntrenaMENT pretén detectar de forma precoç trastorns psicològics i conductuals associats a les demències. A més proporcionem el suport necessari per a la implementació de recursos socials i sanitaris, si calgués.

Proporciona un servei unificat, que permet un acompanyament complet (coordinant l’atenció social amb la sanitària) des dels inicis de la demència i/o deteriorament cognitiu, i acompanyant a la transició a altres serveis especialitzats: Centre de dia o Residència. Amb una clara voluntat de posibilitar l’accés universal a un projecte innovador no contemplat en la cartera de serveis amb suport públic.

Obert a tots els veïns i veïnes del districte de Ciutat Vella

Les activitats del programa s’integren en els espais de Serveis Llar la Mercè, afavorint així el contacte amb l’entorn i el personal, de manera que si en un futur la persona requereix d’un servei amb major suport (Centre de Dia – Residència) la transició sigui molt més fluida i acompanyada, afavorint doncs una continuïtat assistencial.

Activitats i característiques principals:

  • Estimulació i reforç de les capacitats cognitives funcionals, relacionals i afectives.
  • Inclou exercicis d’estimulació de les diferents funcions cognitives (memòria, atenció, llenguatge, planificació, organització visuoespaial, etc.), tècniques d’orientació, psicomotricitat i activitats de manteniment físic i funcional, tallers d’expressió i de teràpia emocional, musicoteràpia i activitats relacionals.
  • Dirigit a persones amb pèrdues incipients de memòria o amb afectació cognitiva lleu o moderada (deteriorament cognitiu, malalties neurodegeneratives com l’Alzheimer, la Demència Vascular o d’altres).
  • Grups reduïts i personalització de la intervenció.
  • Valoració inicial i seguiment neuropsicològic i social.

Els objectius:

  1. Reforçar i mantenir el màxim temps possible les capacitats cognitives, funcionals, afectives i relacionals.
  2. Disminuir la incidència i detectar de forma precoç els trastorns psicològics i conductuals associats a les demències per a donar una resposta coordinada en xarxa.
  3. Acompanyar i assessorar les persones usuàries en la implementació de recursos socials i sanitaris si s’escau.

Descàrrega Flyer EntrenaMENT

 

Aquest projecte ha estat possible gràcies al suport de Fundació “la Caixa” i la Fundació CMJ Godó.

 

la caixa entrenament

ssn fibs